Ubezpieczenie podróżne – czy warto się ubezpieczać?

Wakacje w pełni. W mediach znowu pojawiają się informacje o skutkach niewykupienia turystycznego ubezpieczenia.

Zaprosiłam do rozmowy Monikę Tyrra, specjalistkę ds. Ubezpieczeń Turystycznych AXA TUiR SA, Oddziału Regionalnego w Poznaniu, która odpowie na najbardziej nurtujące mnie pytania.

Mam nadzieję, że choć trochę przydadzą się one i Tobie podczas planowania tegorocznych podróży.

 

JA: Czy warto się dodatkowo ubezpieczać podczas podróży? Jeśli tak dlaczego?

Monika Tyrra: Koniecznie trzeba się ubezpieczać podczas podróży, chociażby dlatego żeby w razie wypadku za granicą nie musieć ponosić kosztów leczenia w szpitalu, które są zazwyczaj bardzo wysokie. Dodatkowo w polisie mamy zawarte organizowanie i świadczenie natychmiastowej pomocy assistance, gdzie mamy między innymi całodobowy dyżur Centrum Alarmowego. Jest to bardzo pomocne na przykład przy bezgotówkowym rozliczaniu się ze szpitalem.

Czy karta EKUZ nie wystarczy? Dlaczego?

Monika Tyrra: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa tylko w krajach europejskich.

Na stronie NFZ czytamy:

„Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.”

Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/ EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania).”

„Należy mieć na względzie to, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu.”

EKUZ nie pokrywa też kosztów transportu medycznego i nie oferuje usług Assistance.

 

Jakie są koszta leczenia za granicą? Czy może Pani podać jakieś przykłady?

Monika Tyrra: Info ze strony  msz.gov.pl

Wyjeżdżając za granicę zawsze należy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia. Polisy nie są drogie, a koszty, jakie należy ponieść w razie ich braku, są wprost astronomiczne. Na przykład: koszt wezwania karetki pogotowia waha się od równowartości 40 złotych w Egipcie do nawet 2 tysięcy złotych w Hiszpanii; wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to wydatek dla nieubezpieczonego od 80 złotych w Rosji do ok. 600 złotych w USA; doba pobytu w szpitalu to obciążenie finansowe od 140 złotych we Włoszech do nawet 2700 złotych w Austrii; transport samolotem sanitarnym to, w zależności od kontynentu, koszt od 10 tysięcy do nawet 100 tysięcy złotych.

Jeszcze jeden przykład z AXA:

Przykład szkody z polisy bez rozszerzenia ochrony o następstwa chorób przewlekłych

 • Młody mężczyzna, Hurghada, 04.04.2010 – śmierć w następstwie wylewu krwi;
 • W Polsce leczył się przewlekle na serce;
 • Koszty pobytu w szpitalu 80.000 zł;
 • Koszty transportu ciała do polski 13.000 zł;
 • Ubezpieczyciel odmówił pokrycia kosztów, gdyż nie Ubezpieczony nie posiadał zwyżki za choroby przewlekłe;
 • NFZ odmówił pokrycia kosztów, gdyż porywa tylko koszty z terytorium UE;
 • Wszystkie koszty pokryła rodzina zmarłego;
 • Koszty leczenia i sprowadzenia ok. 100 000 zł.

 

Jaką firmę należy wybrać, na co zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru ubezpieczenia?

Monika Tyrra: Oczywiście należy wybrać AXA:

Należy zwrócić uwagę na:

– ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności  jakie dane Towarzystwo ma w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,

– jakie są świadczenia Assistance,

– czy i na jakich warunkach przewidziany jest udział własny ubezpieczonego,

– kiedy musimy wykupić dodatkowa zwyżkę (np. choroba przewlekła, amatorskie uprawianie sportów, praca fizyczna, itp.).

 

Jaki wariant ubezpieczenia najlepiej wybrać?

Monika Tyrra: Jak widzieliśmy na podstawie powyższych przykładowych kosztów świadczeń medycznych warto wybrać wariant, gdzie koszty leczenia nie są na minimalną sumę 10.000 €, tylko od 20.000 wzwyż. Zależy też gdzie wybieramy się w podróż, bo np. w USA, Kanadzie, Japonii czy Australii koszty są bardzo wysokie i tam nawet 50.000 € może okazać się niewystarczające.

Warto na polisie zawrzeć Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz szkody w mieniu.

 

Jeżeli  zamierzamy uprawiać sporty, należy wykupić dodatkową zwyżkę.

 

Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru korzystnej dla nas oferty ubezpieczeniowej? Jakie są „kruczki” podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej?

Monika Tyrra: Tak jak powyżej.

Należy zwrócić uwagę na:

– ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności  jakie dane Towarzystwo ma w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,

– jakie są świadczenia Assistance,

– czy i na jakich warunkach przewidziany jest udział własny ubezpieczonego,

– kiedy musimy wykupić dodatkowa zwyżkę (np. choroba przewlekła, amatorskie uprawianie sportów, praca fizyczna, itp.).

Jaki jest szacunkowy koszt dobrego ubezpieczenia wyjazdu np. na 7 dni do Włoch?

Monika Tyrra: KL 50.000 €

NNW 4.000 €

Bagaż 400 €

OC 50.000 €

Cena:  56,05 PLN

Ze zwyżką za amatorskie sporty: 70,06 PLN

Co to znaczy:  KL, NNW? Na które z tych kwot należy zwrócić szczególną uwagę?

Monika Tyrra: KL są to koszty leczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

NNW – przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznych:

 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce podczas podróży zagranicznej ,
 2. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce podczas podróży zagranicznej. Wysokość świadczenia wyliczana jest na podstawie tabeli uszczerbkowej.

NNW działa tylko przy następstwie nieszczęśliwego wypadku, a nie w przypadku nagłego zachorowania.

Większą uwagę należy zwrócić na wysokość kosztów leczenia.

Kiedy nie możemy skorzystać z naszego ubezpieczenia (alkohol, ciąża? itp? )

Monika Tyrra: Generalne wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa – dotyczy AXA:

 1. Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyśl­nego lub rażąco niedbałego działania lub zaniechania działania przez Ubezpieczonego, chyba że zapłata świadczenia w danych okolicznościach odpowiada względom słuszności.

 

 1. Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe podczas podróży zagranicznej, jeżeli jej celem jest podjęcie leczenia przez Ubezpie­czonego.

 

 

 1. Ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:

1) działań wojennych, aktów terroru, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczenio­wa istnieje w przypadku, gdy podczas podróży zagranicznej Ubezpieczony został poszkodowany na skutek działań wojen­nych, aktów terroru lub wojny domowej; powyższa ochrona wygasa z końcem 7. dnia od rozpoczęcia wojny, aktów terroru lub wojny domowej na terytorium kraju, w którym przebywa Ubezpieczony; odpowiedzialność Towarzystwa jednak nie ist­nieje, gdy podróż zagraniczna odbywa się do kraju, na które­go terytorium wojna lub wojna domowa już trwa, a także gdy Ubezpieczony bierze aktywny (czynny) udział w wojnie, aktach terroru lub wojnie domowej; nie podlegają ochronie Towarzy­stwa również wypadki spowodowane bronią atomową, biolo­giczną i chemiczną;

2) uczestnictwa w zakładach;

3) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków;

4) ataku konwulsji lub epilepsji;

5) wypadku wskutek nietrzeźwości Ubezpieczonego, zażywania przez niego narkotyków, leków lub innych środków odurzają­cych, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień albo usiłowania lub popełnienia przez Ubez­pieczonego przestępstwa;

6) uczestnictwa w wyścigach pojazdów motorowych i motorowod­nych, jazdy na odcinkach przeznaczonych do szybkiej jazdy, raj­dów, jak również innej jazdy pojazdami motorowymi, w której chodzi o rywalizację;

7) wypadków, którym osoba ubezpieczona uległa uczestnicząc w imprezach, jako kierowca lub pasażer pojazdu motorowego, łącznie z towarzyszącymi tym imprezom ćwiczeniami lub trenin­gami, których celem jest osiąganie najwyższych prędkości;

8) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był kierującym lub pasażerem samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych;

9) pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbroj­nych;

10) samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, doko­nania samookaleczenia przez Ubezpieczonego.

 

 1. Ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa nie są objęte zdarzenia, które miały miejsce na terytorium USA, Kanady lub Australii, jeżeli Ubezpieczony w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia miał prze­kroczony 65. rok życia.

 

Dodatkowo wyłączenia w przypadku kosztów leczenia:

 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia, transportu do RP lub kraju rezydencji, transportu zwłok, natych­miastowej pomocy assistance i kosztów ratownictwa, jeżeli usłu­gi te nie były zaakceptowane przez Centrum Alarmowe. Zgłosze­nie do Centrum Alarmowego musi nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością Towarzy­stwa. Niniejsze ograniczenie, dotyczące konieczności akceptacji kosztów leczenia przez Centrum Alarmowe, nie dotyczy sytuacji w których Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia obiektywnie nie mógł skontaktować się z Centrum Alarmowym.
 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia, transportu do RP lub kraju rezydencji, transportu zwłok, natych­miastowej pomocy assistance i kosztów ratownictwa w odniesie­niu do Ubezpieczonego, co do którego istniały udokumentowane przed wyjazdem przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej.
 3. Niezależnie od wyłączeń generalnych, o których mowa w § 40, ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty leczenia, koszty transportu do RP lub kraju rezydencji, koszty transportu zwłok, kosz­ty związane z organizowaniem i świadczeniem natychmiastowej po­mocy assistance, koszty ratownictwa, jeżeli powstały w wyniku:

1) leczenia niezwiązanego z pomocą medyczną, udzieloną w na­stępstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;

2) leczenia, pobytu w szpitalu lub zakwaterowania, w przypadku gdy Ubezpieczony odmówił powrotu do RP lub kraju rezyden­cji wbrew decyzji lekarza Centrum Alarmowego; decyzja taka musi być zaaprobowana i uzgodniona przez lekarza Centrum Alarmowego z lekarzem prowadzącym leczenie;

3) leczenia, pobytu w szpitalu lub zakwaterowania, w przypadku gdy według opinii lekarza Centrum Alarmowego moment roz­poczęcia leczenia może być odłożony do powrotu Ubezpieczo­nego do RP lub kraju rezydencji;

4) leczenia przekraczającego zakres usług medycznych niezbęd­nych do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji;

5) leczenia sanatoryjnego, kuracji w domach wypoczynkowych lub ośrodkach leczenia uzależnień, pobytów w ośrodkach i hotelach spa;

6) leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego;

7) leczenia zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypad­ków, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

8) przeprowadzenia badań zbędnych w ocenie lekarza Centrum Alarmowego do rozpoznania lub leczenia choroby, badań kontro­lnych (z wyjątkiem 1 wizyty kontrolnej po chorobie, która rozpo­częła się podczas podróży zagranicznej) oraz uzyskania zaświad­czeń lekarskich i wykonywania szczepień profilaktycznych;

9) operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych;

10) leczenia zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, cho­rób wenerycznych i AIDS, nawet gdy nie były wcześniej leczone;

11) specjalnego odżywiania Ubezpieczonego, masaży, kąpieli, inhalacji, gimnastyki leczniczej, naświetlenia (nawet gdy było to zalecane przez lekarza) oraz innych zabiegów rehabilitacyj­nych i fizykoterapeutycznych;

12) zabiegu usuwania ciąży;

13) ciąży, z wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej i związanego z nią niezbędnego transportu do placówki medycznej (do łącznej wysokości równowartości 100 euro);

14) porodu, który nastąpił podczas 2 miesięcy poprzedzających przewidziany jego termin;

15) sztucznego zapłodnienia, każdego innego leczenia bezpłodno­ści, a także zakupu środków antykoncepcyjnych;

16) korzystania podczas pobytu w szpitalu z usług innych niż stan­dardowe, takich jak np. używanie odbiorników radiowych, telewi­zyjnych, korzystanie z usług fryzjerskich lub kosmetycznych itp.;

17) leczenia stomatologicznego zachowawczego i protetycznego (z wyjątkiem nagłych stanów zapalnych określonych w § 5 ust. 2 pkt 6) niniejszych OWU);

18) leczenia lekami nieuznawanymi przez medycynę konwencjo­nalną.

 

Wyłączenia w przypadku NNW:

 1. Niezależnie od wyłączeń generalnych, o których mowa w § 40, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

1) poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z le­czeniem następstw nieszczęśliwych wypadków i zostało zle­cone przez lekarza;

2) zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą pokarmową;

3) choroby zawodowej oraz innych chorób, nawet występujących nagle lub ujawniających się po zajściu nieszczęśliwego wy­padku;

4) zakłóceń ciąży lub porodu;

5) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub innych środ­ków lokomocji bez wymaganych uprawnień;

6) wad wrodzonych, chorób tropikalnych;

7) infekcji, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa istnie­je, jeżeli w wyniku ran odniesionych w nieszczęśliwym wypad­ku Ubezpieczony został zakażony wirusem lub bakterią cho­robotwórczą, przy czym do ran odniesionych w wypadku nie zalicza się nieznacznych otarć naskórka oraz błony śluzowej; następstwa zakażeń wirusowych lub bakteryjnych powstałe w wyniku otarć w czasie nieszczęśliwego wypadku lub w póź­niejszym okresie nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, ale ograniczeniu temu nie podlegają wścieklizna oraz tężec;

8) przepuklin brzusznych lub przepuklin pachwinowych, ale ochro­na ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli przepuklina brzuszna lub pachwinowa powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

9) uszkodzenia dysków międzykręgowych, krwawienia z organów wewnętrznych, ale ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli przy­czyną powstania ww. uszkodzeń był nieszczęśliwy wypadek;

10) wylewów krwi do mózgu, zawałów, udarów.

Dziękuję za rozmowę i informacje.

Może masz jeszcze jakieś pytania?

Przy wyborze ubezpieczenia polecam udać się na stronę:

http://www.turystyczne.ubezpieczeniaonline.pl/

zobacz oferty, porównaj, przeczytaj ogólne warunki i wybierz.

pozdraiwam

J.